I. BÖLÜM 

AMAÇ VE TANIMLARAMAÇ 


Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Vakıf Senedi’nin 28 ve 29 uncu maddelerinde belirtilen yardımlardan yararlanma esaslarına ilişkin usulleri düzenlemektir.


TANIMLAR


Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen:


 1. Bakanlık : Dışişleri Bakanlığını,
 2. Vakıf : Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfını,
 3. Fon Katılımcısı : Bu Yönetmelikten yararlanan Vakıf üyelerini,
 4. Yönetmelik: Vakfın Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği (Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonu) nu,
 5. Sosyal Güvenlik İle İlgili Kanunlar: 5434 sayılı Emekli Sandığı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu veya bu kanunların yerini almak üzere çıkarılacak kanunları,
 6. Emekli Olmaya Hak Kazanma: Sosyal Güvenlik ile ilgili kanunlar gereğince malüllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra Vakfa başvuruda bulunarak ek emeklilik hakkını elde eden mensuplarımıza aylık bağlanmasını ifade eder.


II.BÖLÜM

KAPSAM VE KESENEKLER


YÖNETMELİKTEN YARARLANACAKLAR


Madde 3- Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak göreve devam eden Vakıf üyeleri, Vakıf tarafından bu Yönetmeliğe göre kurulmuş bulunan “Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonu”na katılım formu ve taahhütnamesi imzalamak suretiyle fon katılımcısı olabilirler ve bu Yönetmelikte belirtilen tüm mükellefiyetlerini yerine getirmek koşuluyla ek sosyal güvenlik yardımlarından yararlanırlar.  


EK SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI


Madde 4- Bu Yönetmelikte, Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonuna katılan Vakıf üyelerine tanınan ek sosyal güvenlik yardımları şunlardır:


 1. Sürekli İşgöremezlik Aylığı,
 2. Adi Malullük Aylığı,
 3. Görev Malüllük Aylığı,
 4. Emeklilik Aylığı,
 5. Ölüm Halinde Hak Sahiplerine Toptan Ödeme,
 6. Ölüm Yardımı.


Madde 5-  Vakıf Senedinin 5. maddesinde belirtilen üyeler, fon ödentisinde bulunmak şartıyla, bu Yönetmelik ile sağlanan haklardan yararlanırlar. (09.02.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır.)


SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA FONU


Madde 6- Bu Yönetmelikte yer alan sosyal güvenlik yardımlarının karşılanabilmesi amacıyla Vakıf Senedinin 28. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Kararıyla teşekkül ettirilen  “Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonu” na isteyen vakıf üyeleri katılabilirler. 


Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonunun idaresi tamamıyla Yönetim Kuruluna aittir. 

Fon katılımcıları, Fon ile ilgili konulardaki görüş, öneri ve taleplerini Yönetim Kuruluna iletirler. Bu konular hakkındaki görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulunca alınacak kararlar kesin olup Fon katılımcıları bu kararlara uymak zorundadırlar. 


FON ÖDENTİSİ


Madde 7- Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonu’na katılan Vakıf üyeleri,  bu Yönetmelikte belirtilen sosyal güvenlik yardımlarından faydalanabilmek için Vakıf Senedinin 30. maddesine göre fon ödentisi ödemek zorundadırlar.


Fon katılımcıları,  maaş ve ücretlerinin yatırıldığı bankaya verecekleri talimatla fon ödentilerinin vakıf hesabına her ay düzenli olarak yatırılmasını sağlarlar. Kurumundan emekli olmasına rağmen, Vakıf’tan henüz emekli olmamış fon katılımcıları fon ödentilerini Vakfın duyurduğu Banka hesabına her ay düzenli olarak yatırmak zorundadırlar.


Fon ödentisi miktarları Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu, fon ödentilerinin tespit edilenden daha fazla olması yönündeki talepleri değerlendirerek arttırılmasına karar verebilir.


Ücretsiz izinli sayılanlar ile master ve doktora gibi eğitim amacıyla geçici olarak görevden ayrılan Fon katılımcıları, istedikleri takdirde fon ödentilerini ödemek kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerinden faydalanmaya devam ederler. 


FON GELİR VE GİDERLERİNİN VAKIF HESAPLARINDA GÖSTERİLMESİ


Madde 8-  Fon ödentileri ve birikimleri ile fon giderleri Vakıf nezdinde tutulacak muhasebe kayıtlarında aşağıdaki hesaplarda gösterilir.


 1. Katılımcılardan “Fon ödentisi” olarak tahsil olunan paralar, Vakıf Senedinin 30 uncu maddesi gereğince Vakfın kaynak ve gelirleri kapsamında olup, her bir katılımcının fon ödentileri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ve paylarına isabet eden nema tutarları, Vakıf fon gelirleri hesabı içerisinde ayrı ayrı gösterilir.
 2. Ek sosyal güvenlik yardımlarına ilişkin ödemeler ile fon çıkış ödemeleri, vakıf fon gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle Amaca Yönelik Giderler kapsamında ayrıca Vakıf hesaplarında gider olarak yer alır.


FON ÖDENTİLERİ ÜZERİNDE HAK TALEP EDİLEMEYECEĞİ


Madde 9- Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonu katılımcılarından alınan tüm kesenek ve nemalar ile bu Yönetmeliğin  4 üncü maddesi gereği sağlanan ek sosyal güvenlik yardımları vakıf mallarını oluşturduğundan, bunlar üzerinde gerek katılımcılar, gerek hak sahipleri ve gerekse üçüncü şahıslar Vakıf Senedinde ve bu Yönetmelikte düzenlenen hususlar dışında hiçbir hak talep edemezler.


Vakıf tarafından sağlanan ek sosyal güvenlik yardımları, fon katılımcılarına ve hak sahiplerine yönelik olduğundan bunlar hiçbir şekilde başkalarına devir, temlik veya rehin edilemez. 


Bundan başka, iflas veya borçtan dolayı şahsen takip edilmesi halinde dahi fon katılımcısı alacaklar lehine ek sosyal güvenlik yardımlarından mahrum edilemez. Bu durumda, Vakfa karşı kovuşturmada bulunulamayacağı gibi Vakıf mallarına da başvurulamaz.


III. BÖLÜM

VAKIF MEVCUTLARININ İŞLETİLMESİ VE HESAP ÖZETİ


VAKIF MEVCUTLARININ İŞLETİLMESİ


Madde 10- Fon Katılımcılardan alınan ödentiler ve Vakıf Senedine göre elde edilen diğer gelirlerin, Vakıf Senedi ile verilen yetkiler dahilinde işletilmek suretiyle nemalandırılması esastır.


Vakıf mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek dönem sonu net vakıf gelirinden fona aktarılacak pay,Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Ayrılan bu pay Fon katılımcılarına fondaki birikimleriyle orantılı olarak dağıtılır. 


HESAP ÖZETİ


Madde 11-  Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonu katılımcılarına, her yıl başından sonra hesaplarında toplanan ödentileri ile Vakıf mevcutlarının  10 uncu madde hükümlerine göre işletilmesinden elde edilen nemadan paylarına düşen miktar  bildirilir.

IV. BÖLÜM

EK SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI


SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK AYLIĞI


Madde 12-   Sosyal Güvenlik kuruluşunca iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle kendisine sürekli işgöremezlik geliri bağlanan Fon katılımcısına, Yönetim Kurulu Kararı ile katılım süresine bakılmaksızın Vakıfça sürekli işgöremezlik aylığı bağlanabilir.


MALÜLLÜK AYLIĞI


Madde 13- Sosyal Güvenlik Kuruluşunca  malüllük durumu nedeniyle malüllük  aylığı bağlanan fon katılımcısına, Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerindeki şartları taşıması kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıf adi malüllük aylığı, görev malüllük aylığı bağlanabilir.


ADİ MALÜLLÜK AYLIĞI VE TOPTAN ÖDEME


Madde 14 - Adi malullük aylığına hak kazanabilmek için;

 1. Fon Katılımcısının en az 5 yıl fon ödentisi ödemiş olması,
 2. Fon Katılımcısına, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi ise, bu Kanuna göre; 506 sayılı Kanuna tabi ise, bu Kanuna göre Malullük Aylığı bağlanmış olması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kanunları hükümlerine göre, malullük aylığı kesilen fon katılımcısının bu madde hükmüne göre bağlanmış bulunan aylığı da kesilir.


Fon Katılımcısı, (a) fıkrası uyarınca adi malullük aylığına hak kazanamadığı takdirde, Bakanlıktaki görevinin sona erdiği tarih itibariyle birikimini oluşturan fon ödentileri  ve nemaları toptan ödeme olarak kendisine ödenir. 


GÖREV MALÜLLÜK AYLIĞI 


Madde 15 - Görev malullük aylığı yardımına hak kazanılması için iştirakçinin, fon katılım süresine bakılmaz. Ancak, katılımcının bu yardımdan faydalanabilmesi için her şeyden önce 5434 sayılı  T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre kendisine “Vazife Malullüğü Aylığı” bağlanmış olması şarttır. 


Bağlanan vazife malullüğü aylığı kesilen katılımcının,  bu madde uyarınca bağlanan görev malüllüğü yardım aylığı da kesilir.


EMEKLİLİK AYLIĞI 


Madde 16- Emeklilik aylığı, Vakıf fon gelirleri hesabı içerisinde her bir fon katılımcısı adına kayıtlı ve bir yıl önce ki nema tutarını geçmeyecek şekilde bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde her ay verilen ödemeleri kapsar.


Katılımcının emeklilik aylığına hak kazanabilmesi için;


 1. En az 10 yıl  Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Fonuna bu amaçla fon ödentisi ödemiş olması,
 2. Bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatına göre yaşlılık/emeklilik aylığına hak kazanmış olması ile bu aylığın kendisine bağlanması şarttır.


TOPTAN ÖDEME ESASLARI


Madde 17- 

 1. Emekli olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumundan kendisine işgöremezlik veya           malullük aylığı bağlanan,
 2. Yönetmelik hükümlerine göre işgöremezlik, malullük veya emeklilik aylıklarını Vakıftan almaya devam eden,
 3. Yukarıdaki şartları taşımadan fondan ayrılmak isteyen,


fon katılımcılarına, yazılı taleplari halinde fon birikimleri kendilerine toptan ödenir. Ayrıldıkları yıla ilişkin nema tutarları ise ertesi yılın Nisan ayından itibaren ödenir.


Ancak toptan ödeme yapılabilmesi için Vakıf Yönetim Kurulunun kararı şarttır.


ÖLÜM YARDIMI  


Madde 18- Fon Katılımcısının ölümü halinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının aldığı  bir aylık net maaşı ölüm yardımı olarak ödenir. Ölüm Yardımı, veraset ilamında yer alan yasal hak sahibine veya mirasçılarına ödenir. Ödeme yapılabilmesi için 19. maddenin (b) fıkrası uyarınca Vakıf idaresine başvurulması gerekmektedir.


Ölüm yardımı, ölümün gerçekleştiği tarih esas alınarak o tarihteki net aylık üzerinden tahakkuk ettirilerek vakıf gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle Amaca Yönelik Giderler hesabından ödenir.


ÖLÜM HALİNDE TOPTAN ÖDEME


Madde 19- Katılımcıların veya  kendilerine sürekli işgöremezlik, malullük ve emeklilik aylığı bağlanan katılımcıların  ölümü halinde;


 1. Ölüm tarihi itibariyle birikimini oluşturan fon ödentileri ve nemaları toplamı yasal

      mirasçısına  ya da hak sahiplerine eşit şekilde paylaştırılarak ödenir.

 1. Mirasçılara ödeme yapılabilmesi için mirasçı veya mirasçıların veraset ilamını da ekleyerek birer dilekçe ile Vakfa başvurmaları şarttır.
 2. Toptan ödemeyi alacak mirasçının bulunmaması halinde, ölen katılımcının birikimini oluşturan fon ödentileri ve nemalar Vakfa bağış olarak gelir kaydedilir.

 

V. BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

AYLIK ÖDEMELERİN HESAPLANMASI


AYLIKLARIN HESAPLANMASI


Madde 20-


 1. Emeklilik aylığı; fon katılımcısının emekliye ayrıldığı tarihten bir önceki takvim yılına ait nema tutarını geçmeyecek şekilde emekli fon katılımcısı tarafından tespit edilecek oranın 1/12’sidir. Aylık olarak bağlanacak bu meblağ düşüldükten sonra geri kalan tutar katılımcının birikimine dahil edilerek nemalandırılır. Emekli fon katılımcısı bir tercih belirtmediği takdirde emekli aylığı bir önceki takvim yılına ait nema tutarının 1/12’sidir.


b) Adi malullük aylığı, fon katılımcısı (a) bendinde belirtildiği şekilde bir tercihte bulunmadığı takdirde, aylık bağlandığı tarihten bir önceki takvim yılına ait nema tutarının 1/12’sidir.


 1. Görev malullük aylığı yardımı, katılımcı (a) bendinde belirtildiği şekilde bir tercihte bulunmadığı takdirde, fon katılımcısının Vakıf’taki  birikimi 5 yıldan az ise, 5 yıl karşılığı birikimi olan emsal fon katılımcısının aylık bağlandığı tarihte bu birikimi ile ilgili olarak hesaplanacak nema tutarının 1/12’si esas alınmak suretiyle hesaplanır. 


Katılımcının birikimi 5 yıldan fazla ise, (b) fıkrasına göre yapılacak hesaplama suretiyle bulunacak aylık miktarına %10 eklenmek suretiyle ödeme yapılır.

Her iki durumda da yapılacak fark ödemeleri vakıf gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle Amaca Yönelik Giderler hesabından karşılanır.


 1. Sürekli iş göremezlik aylığı yardımı (c) bendine göre hesaplanır.


AYLIKLARIN ÖDENMESİ


Madde 21- Sürekli işgöremezlik, emeklilik, adi malullük ve görev malullük aylığı yardımları, bu aylığı alan fon katılımcıların veya yasal vekil ve temsilcilerine, ikamet ettikleri yerlerde, bu konuda Vakıfça anlaşma yapılan bankaların belirleyecekleri şubeleri aracılığı ile ödenir. Ancak, yasal vekil ve temsilcilerine ödemede bulunulabilmesi için fon katılımcısının hayatta bulunduğuna dair yeni tarihli bir belgenin Vakfa ibrazı zorunludur.


Aylık ödemelerin Vakıf ödeme durumu göz önüne alınarak aylık veya üç aylık peşin ödenmesi Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.


AYLIK ALANLARIN DURUMLARININ TAKİBİ VE YOKLAMA


Madde 22- Emeklilik, adi malullük, görev malullük ve sürekli işgöremezlik aylığı yardımı alanların hayatta olup olmadıklarını muntazaman izlemek, Vakıf Yönetiminin görevidir. Aylık alanlar ikametgah adreslerini ve değişiklikleri Vakfa bildirmek ve ayrıca her yıl Eylül-Ekim aylarında şekli Vakıfça belirlenecek beyannamelerini veya istenilecek diğer ek bilgi ve belgeleri Vakıf Yönetimine vermek zorundadırlar.


Süresi içinde beyanname ve istenilen bilgi ve belgeleri haklı mazerete dayanmaksızın vermeyenlerin aylıkları bunların ibrazına kadar ödenmez.


ZAMAN AŞIMI


Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerine göre kazanılan hak ve menfaatler hakkın doğduğu tarihi takip eden 5 (beş) yıl içinde istenmez ise bu haklar düşer. BÖLÜM VI

GEÇİCİ HÜKÜMLER


Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik gereği fon ödentisinde bulunmaya başlayacaklardan, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle,


 1. Tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatına göre 15 yıldan fazla (15 yıl dahil) 20 yıldan az fiili hizmet süresi veya primi ödenmiş süresi olan fon katılımcıları, ek sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanabilmek bakımından en az bir tam yıl en fazla beş tam yıl fon ödentisi süresini borçlanabilirler.
 2. Tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatına göre 20 yıldan fazla (20 yıl dahil) fiili hizmet süresi veya primi ödenmiş süresi olan fon katılımcıları, ek sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanabilmek bakımından beş tam yıl fon ödenti süresini borçlanabilirler.


Geçici Madde 2- Geçici 1. madde uyarınca borçlanma yapılabilmesine ilişkin başvuru sürelerinin başlangıç ile bitiş tarihleri Yönetim Kurulunca tespit edilerek ilan edilir.


Geçici Madde 3- Geçici 1 inci madde hükümlerine göre borçlanacak katılımcılar borç tutarını oluşturan fon ödenti toplamını istekleri halinde peşin veya taksitle ödeyebilirler.


 1. Borçlanma tutarını peşin ödemek isteyenlerin fon ödenti toplamı, talep tarihindeki maktu veya oransal aylık fon ödenti miktarı esas alınarak ve borçlanılmak istenilen ay sayısı ile çarpılarak hesaplanır. Borçlanma talebinde bulunan katılımcıya tebliğ edilen borç toplamının, tebliğ tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödenmesi esastır. Bu süre içinde tam olarak ödenmeyen borçlanma talebi iptal edilir, varsa yapılan ödentiler katılımcıya iade edilir. (d) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, borçlanma talebi iptal edilen katılımcı bir daha borçlanma yapamaz.
 2. Borçlanma tutarını taksitle ödeme talebinde bulunan katılımcıların borçları bir tam yıl olarak tahakkuk ettirilir ve yıllık olarak tahsil ettirilir. İlk yıl fon ödenti toplamı, talep tarihindeki maktu veya oransal aylık fon ödenti miktarı esas alınarak ve 12 ay sayısı ile çarpılarak hesaplanır. Müteakip borçlanma yıllarına ait hesaplamalar, bir önceki yılın son taksidini oluşturan ayı takip eden ayın maktu veya oransal fon ödenti miktarı esas alınarak hesaplanır.
 3. (b) fıkrasına göre borçlanma tutarını taksitle ödemek isteyen katılımcılardan hesaplanacak bir tam yıl fon ödenti toplamı, kendilerine tebliğ tarihini takip eden aybaşından itibaren tahsil edilir. Katılımcıların aylığından iki borçlanma taksidi kesilemez.
 4. (a) fıkrası hükmü gereği borçlanma tutarını peşin ödemek için başvuranlar, borç tutarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Vakfa başvurarak peşin ödeme taleplerini, taksitle ödeme şekline dönüştürebilirler. Ancak (b) fıkrası gereği yapılacak hesaplamada, ikinci talep tarihi esas alınır.


Geçici Madde 4- Bu Yönetmeliğin, Yönetim Kurulunca kabul tarihinde 60 yaşını (60 yaş hariç) doldurmuş olanlar emekli oldukları tarih itibariyle 10 yıldan eksik kalan sürelerini borçlanabilirler.


Bu borçlanmalar için Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6 ay içerisinde başvurulur ve borçlanılacak tutarın başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmesi zorunludur. 


Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre borçlanma yapanlara bu Yönetmelik hükümleri uyarınca sağlanacak ek sosyal güvenlik hakları, ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre emekliliğe ayrıldıkları tarihi takip eden 5 inci yıl başında ödenmeye başlanır.


Geçici Madde 5- Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler gereği borçlanma yapan katılımcılardan borçlanma yaptıkları fon ödenti toplamını tümüyle ödemeden tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatına göre emeklilik/yaşlılık aylığı bağlanmaları durumunda ve talepleri halinde borçlanma şartlarına aynen uymak suretiyle, borçlarını ödeyebilecekleri gibi, borçlanma taleplerinden vazgeçebilirler. Borçlanma talebinden vazgeçmeleri halinde, kendilerince ödenen fon ödenti miktarları bu Yönetmelik gereği ek sosyal güvenlik hakkının doğmasına yeterli olmaması halinde, yaptıkları ödemeler aynen iade edilir.


Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler gereği borçlanma yapan üyenin ölümü halinde borçlanma talebi iptal edilir.  Ölüm tarihine kadar vefat eden üye tarafından ödenen fon ödenti miktarları 19. madde hükümlerine göre iade edilir.   


Geçici Madde 6- Bundan önceki 1996 tarihli  “Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.


Madde 24- Bu Yönetmeliğin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20 ve 21 inci maddeleri Vakıf Senedi hükümlerine göre 09.02.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.


Madde 25- Bu Yönetmeliği Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.