KISIM I
GENEL HÜKÜMLER


BÖLÜM I

KURULUŞ, AMAÇ VE ÜYELİK ŞARTLARI


KURULUŞU
Madde1- Dışişleri Bakanlığı çalışanları için Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bu Vakıf Senedi'nde yazılı amaçlarla kurucu bölümünde isimleri yazılı kurucu üyeler tarafından tüzel kişiliği haiz bir Vakıf kurulmuştur. 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ 

Madde 2- Vakfın adı "Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı" olup, aşağıdaki maddelerde kısaca "Vakıf"  diye anılacaktır. 
Vakıf merkezi Ankara'da olup, adresi "Ziyabey Caddesi No:32 Fen Apt. D:13 06520 Balgat/-Ankara"dır. 

VAKFIN AMACI 

Madde 3- Vakıf, üyelerine ve diğer hak sahiplerine aşağıdaki yardımları ve ödemeleri, bu hususta düzenlenecek yönetmeliklerde öngörülen şartlarla, yapmak amacıyla kurulmuştur: 

a) Üyelerine ödünç para vermek, 
b) Üyelerine konut kredisi vermek ve onları konut sahibi yapmak için her türlü girişimde bulunmak, 
c) Ölüm, hastalık ve başka hallerde yardımları kapsayan grup sigortası akdetmek veya bu yardımları doğrudan doğruya yapmak, 
d) Üyelerine borçlandırma, ivaz ve/veya prim karşılığı emeklilik ikramiyesi vermek,

e) Doğal afetlerde zarar gören üyelerine yardımda bulunmak, 
f) Üyelerinin zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuza tedarik etmek için gerekli girişimlerde bulunmak, 
g) Üyelerine Vakfın mali olanakları oranında diğer sosyal yardımları yapmak ve sosyal olanaklar sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI 

Madde 4- Vakfın malvarlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilen 400.000.000.- TL (Dörtyüz milyon TL.) olup, bu meblağ Vakıflar Bankasının Kızılay/Ankara şubesinde Vakıf adına bloke edilmiştir. 

VAKIF ÜYELERİ 

Madde 5- 

a) Dışişleri Bakanlığı Merkez veya yurtdışı teşkilatı kadrolarında Devlet Memuru statüsünde veya sözleşmeli personel ya da işçi statüsünde çalışanlar, Dışişleri Bakanlığı mensubu olup, yurtiçi veya yurtdışında bir uluslararası kuruluşta görevli olanlar ve Dışişleri Bakanlığı mensubu olup diğer kamu kuruluşlarında görev alanlar Vakfın üyesi olabilirler. 

b) Başka Kuruluş veya Bakanlıklardan gelip fiilen Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapanlar ile doğrudan Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında sürekli veya geçici süreli görev alanlar, Vakfa üye olmayı talep edebilirler.

c) Üyelik hak ve yükümlülükleri, ilgilinin Vakfa alındığının Yönetim Kurulunca kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren başlar. Üyelik başvurusu ile birlikte giriş aidatı yatırılır. Vakfa üye olurken üyelik Giriş Formu ve Taahhütnamesi imzalanır.

d) Dışişleri Bakanlığı yapan Bakanlar Vakfın şeref üyesidir. Vakfın kuruluş tarihinden önce Bakanlıktan emeklilik nedeniyle ayrılan eski mensuplar doğal üye olarak kabul edilirler. Şeref üyeleri ile doğal üyeler 28. ve 29. Maddelerde düzenlenen Vakıf üyelerine tanınan sosyal güvenlik hakları ile yardımlardan yararlanamazlar.

e) Her ne surette olursa olsun Vakıf'tan ayrılıp da, Yönetim Kurulunca yeniden üyelik hakkı kazanmalarına karar verilenler, öncelikle Vakıf'tan geri almış oldukları aidat tutarı ile birikmiş aidatları Yönetim Kurulunca tespit edilecek faizi ile birlikte peşin olarak ödemek zorundadırlar.

f) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında sayılan vakıf üyelerinden Dışişleri Bakanlığı ile fiilen ilişkisi kesildiği halde vakıf üyeliğini sürdürmek isteyen ve zorunlu yükümlülüklerini vakıf senedine uygun olarak yerine getirmeye devam edenlerin üyelikleri devam eder. 

(21.11.2008 tarih ve 2008/85 Esas Sayılı Mahkeme Kararı ile tescil edilen metin)

g) (Yürürlükten kaldırılmıştır.)

İTİRAZ 

Madde 6- Yönetim Kurulunca,  Vakıf üyeliğinden çıkarılanlar, durumun kendilerine yazılı olarak teblig tarihinden itibaren bir ay içerisinde Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itiraz Yönetim Kurulunca yerinde bulunmadığı takdirde, Genel Kurulun ilk toplantısında karara bağlanır. Genel Kurul'un kararı kesindir. 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

Madde 7- Aşağıdaki hallerde Vakıf üyeliği sona erer: 
a) Üyenin ölmesi, 

b) 8. maddede belirtilen haller dışında, üst üste 3 ay veya her ne şekil ve nedenle olursa olsun bir takvim yılı içerisinde 4 ay üyelik aidatının ödenmemesi,
c) Yazılı başvuru ile üyenin Vakıf üyeliğinden ayrılması, 
d) Üyenin Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılması, 
e) Vakfa yalan veya bilerek yanlış beyanda bulunulması, 
f) Üyenin disiplin veya ceza kovuşturması sonucu kamu görevine son verilmesi, 
g) Üyenin Vakıf ve iştiraklerindeki görevini kötüye kullandığının mahkeme kararı ile sabit olması. 

Vakıf üyeliği sona erenlerin varsa Vakfa olan borçları muaccel olur. Borçlar ilgili yönetmelikte belirtilen oranda öncelikle üyenin Vakıf'taki alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına gerek kalmaksızın sözkonusu borç yasal ve idari yoldan tahsil edilir. 
Ancak, ölüm nedeniyle üyeliği sona erenlerin Vakıf'taki alacakları varsa borçlarına mahsup edildikten sonra varislerine ödenir. Alacakları borçlarını karşılamadığı takdirde kalan borçları Vakıf Yönetim Kurulunun saptayacağı ödeme planına göre taksitler halinde varislerince ödenir.

AİDAT ÖDEMELERİNİN DURDURULMASI

Madde 8- Askerlik veya ücretsiz izin nedeniyle geçici olarak Bakanlıktaki görevlerine devam etmeyenler yazılı başvuruda bulunarak Vakıf aidat ödemelerini durdurabilirler. Bu halleri devam ettiği sürece, bu durumdakilerin üyelikleri askıya alınır ve bunlar üyelik haklarından yararlanamazlar. İsteyenler göreve döndükten sonra üç ay içinde geçmiş aidatlarını defaten veya Vakfın kabul edeceği süre içinde borçlanarak ödeyebilirler. 

İSTİFA EDEN VE BAKANLIKTAN AYRILAN ÜYELERİN DURUMU 

Madde 9- Vakfa üyelikleri kesintisiz 10 yıl devam etmiş olan üyeler, isterlerse Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıktan veya emekli olduktan sonra Vakıf Senedi ve Yönetmelik hükümlerine uymak koşuluyla üyeliklerini devam ettirebilirler. 

ÜYELERİN HAK VE MENFAATLERİNİN DEVİR EDİLEMEYECEĞİ 

Madde 10- Üyeler, üyelikleri dolayısıyla kazandıkları veya kazanacakları hak ve menfaatleri herhangi bir suretle başkasına devir, temlik veya başkası lehine takyit edemezler. Bu husustaki akit ve taahhütler hükümsüzdür.

BÖLÜM II

VAKFIN ORGANLARI

Madde 11- Vakfın organları şunlardır: 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

KURULUŞU 
Madde 12-

(21.11.2008 tarih ve 2008/85 Esas Sayılı Mahkeme Kararı ile tescil edilen metin)

(Birinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, aşağıda yazılı hükümlere göre toplanır. 

Vakıf üyesi olan Bakan ve Müsteşar Vakıf Genel Kurul üyesidir.

OLAĞAN TOPLANTI 

Madde 13- Genel Kurul her iki yılda bir Haziran ayında olağan olarak toplanır. Toplantı yeri ve günü Yönetim Kurulunca belirlenir.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI 

Madde 14- Genel Kurul,
a) Yönetim Kurulunun kararı, 
b) Denetleme Kurulunun yazılı isteği, 
c) Vakıf üyelerinin 1/5'inin yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak toplanabilir.

(a) ve (b) fıkraları gereği olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebinin yerine getirilebilmesi için toplantıyı gerekli kılan nedenlerin ve gündeme konulacak hususların talep dilekçesinde belirtilmesi şarttır.

Olağanüstü toplantıda gündem maddesi dışında başka bir konu görüşülemez ve karar alınamaz.

Madde 15- 04.03.1997 tarih ve 1997/125 Mahkeme kararı uyarınca, Vakıf senedinin "Seçim Merkezleri ve Temsilcileri başlıklı 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA HAZIRLIK 

Madde 16- Yönetim Kurulu, 
a) Olağan Genel Kurul toplantısı için hazırlayacağı Çalışma Raporu ve bilanço ile gelir-gider kesin hesap sonuçlarını, 
b) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı halinde bunun gerekçesi ile gündem, toplantı gün, saat ve yerini toplantı gününden en az bir ay önce Vakıf üyelerine duyurur. 
c) Yönetim Kurulu tarafından ayrıca Genel Kurul toplantılarının gündemi ile tarihi, saati ve yeri, toplantı tarihinden 15 gün önce Ankara gazetelerinden birinde ilan edilir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 

Madde 17- Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde müteakip toplantı en geç onbeş gün içinde yapılır ve bu toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Ancak toplantı gündeminde Vakıf Senedi'nde değişiklik yapılması yer alıyorsa, toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. 

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Divan Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye ancak diğer iki üyenin yerine vekaleten oy kullanabilir. 

Toplantıda sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Mevcut üyelerin üçte birinin teklif ettiği hususlar da gündeme alınabilir.

TOPLANTININ AÇILIŞI VE YÖNETİMİ 

Madde 18- Yönetim Kurulunca yeri, günü ve saati belirlenen Genel Kurul toplantısı açılmadan önce üyeler, Vakıf Yönetim Kurulunca düzenlenmiş olan listedeki adları hizasını imza ettikten sonra toplantı yerine geçerler. Toplantıya katılanların sayısı bu liste üzerinden tespit edilerek durum bir tutanağa bağlanır ve yeter sayısının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır, Genel Kurula başkanlık etmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Katip seçilerek Başkanlık Divanı kurulur. 

Başkanlık Divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. 

Genel Kurul toplantı tutanakları ve kararları Başkanlık Divanı tarafından imza edildikten sonra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 19- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Vakıf Yönetim Kurulunun iki asil iki yedek üyesini seçmek,

b)     Vakıf Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 

c)     Vakıf Senedini değiştirmek, 

d)     Üyelikten çıkardığı kişilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, 

e)     Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyet raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, 

f)      Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak, 

g)     Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan kadro cetvelini onaylamak, 

h)     Vakıf yönetmeliklerini ve değişikliklerini onaylamak,

i)      Genel Kurula sunulan teklifleri incelemek ve karara bağlamak, 

j)      Mevzuat ve işbu resmi senette belirtilen diğer görevleri yapmak, 

k)     Vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek. 

YÖNETİM KURULU

Madde 20- 

Vakfın her türlü iş ve işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden meydana gelir. 

Yönetim Kurulu'nun iki asil ve iki yedek üyesi Genel Kurul tarafından, bir asil ve bir yedek üyesi Kurucular tarafından, vakıf üyeleri arasından iki yıl süre için seçilir. Yönetim Kurulunun diğer iki asil üyesi Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı ile İdari Mali İşler Dairesi Başkanıdır. Buna imkân bulunmaması halinde diğer iki üye söz konusu dairelerden hiyerarşik sıralamaya göre belirlenir. Kurucular tarafından yapılacak seçim, hazır bulunanların katılımı ve yurtdışındakilerin oylarını göndermesi suretiyle ve kurucuların salt çoğunluğunun kararıyla gerçekleştirilir. Asil ve yedek üyelerin Genel Kurulda seçiminde gizli oy, açık tasnif usulü uygulanır ve aldıkları oy sayısına göre asil ve yedek üyeler belirlenir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde asil üyeyi seçen heyetin seçtiği yedek üyeler, sıralamaya göre asil üye olurlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI 

Madde 21- Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. 

Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu toplantıları ayda en az bir defa yapılır.

Vakıf Yönetim Kurulu, Başkanın veya Kurul üyelerinden en az ikisinin isteği ile toplanır. Toplantının yapılabilmesi için en az dört üyenin bulunması şarttır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan ve görev süresi sırasında Ankara dışında bir göreve atanan Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevi sona erer ve ayrılanların yerlerine süresini tamamlamak üzere sırada bulunan yedek üyeler göreve davet olunur. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 22- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
1) Vakfı resmi ve özel makamlara, gerçek ve tüzel kişilere, mahkemelere karşı temsil etmek, Vakıf adına veya aleyhine açılacak davalarda Vakfı temsil için vekil tayin etmek, vekalet vermek, 
2) Vakfın çalışmaları ile ilgili konularda gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve bunları Genel Kurulun tasvibine sunmak, 

3) Üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

4) Aylık üyelik aidat miktarlarını belirlemek, 
5) Sosyal güvenlik yardımları ile üyelerin aidat, prim gibi tüm kesinti miktarlarını belirlemek ve yürürlüğe koymak, 
6) Vakfın gelir ve gider bütçesini ve çalışma programını hazırlamak, uygulamak ve bütçe maddeleri arasında aktarmalar yapmak, 
7) Vakıf gelirlerinin sarfına ilişkin kararları almak, kurulacak fonlara Vakıf gelirlerinden ayrılacak payları belirlemek, 
8) Vakfın amaçları doğrultusunda her çeşit menkul ve gayrimenkul, makine, teçhizat ve malzeme alınmasına, satılmasına veya tahsis edilmesinin sağlanmasına karar vermek ve buna ilişkin işlemleri yürütmek, 
9) Her faaliyet yılı sonunda Vakfın yıllık bilanço, gelir ve gider cetvellerini ve Yönetim Kurulu faaliyetlerini gösteren raporunu düzenlemek, her Genel Kurul döneminde onay için Genel Kurula sunmak, bilanço ve gelir ve gider cetvellerini kanuni süresi içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunmak, 
10) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya ve benzeri kanuni defterleri tutmak, 
11) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, konukevi, huzurevi, hastane, kreş, çocuk yuvası, öğrenci yurdu, spor tesisleri ve lokal gibi sosyal tesislerin inşa ettirilmesine, satın alınmasına, kiralanmasına veya mevcut bir tesisle anlaşma yapılmasına, bu tesislerin işletilmesine veya işlettirilmesine ilişkin hususları karara bağlamak, 
12) Üyelerin Bakanlığa gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla servis hizmeti sağlamak, 
13) Turizm işletmeciliği yapmak, otel, motel, kamping ve dinlenme tesisleri kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, yurtiçi veya yurtdışı turistik turlar tertiplemek, 
14) Üyelerin yiyecek ve içecek, giyim gibi zaruri ihtiyaçlarının temini için gerekli faaliyetlerde bulunmak, 
15) Belirli bir Yönetmelik çerçevesinde üyelerine krediler açmak ve türlerine göre kredi limitlerini tespit etmek. 
16) Her türlü "know-how" (teknik beceri), patent ve benzeri hakları satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak (finansal kiralamalar dahil), 
17) Vakfın amaçları doğrultusunda kitap, gazete veya dergi çıkarmak, yazılı ve sözlü yayın faaliyetlerinde bulunmak, 
18) Vakfa gelir sağlayacak her türlü imkandan yararlanmak ve bu amaçla gerektiğinde, şirket ve işletmeler kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına, hisse senedi satın alınmasına karar vermek, 
19)Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için başlatılan faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını, gerektiğinde aynı amaçla kuracağı şirketlere devretmeye yönelik kararlar almak, 
20) Vakfın her türlü faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve gelirini arttırıcı yatırımlarda bulunulması için gerektiğinde borç almak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirmek, kiraya vermek, menkul ve gayrimenkuller üzerinde Vakfın lehine ipotek ve her türlü ayni haklar tesis etmek, 

21) Vakfın amacına uygun olmak kaydı ile Kamu Kurum ve Kuruluşları dışındaki yerli kişilerden ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak her türlü menkul veya gayrimenkul bağış kabul etmek, 
22) Kongre, konferans, seminer, sempozyum, kurs ve sergiler düzenlemek, 
23) Vakfın çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve Vakfın gelişmesine ilişkin her türlü tedbiri almak, 
24) Vakıf Senedinde değiştirilmesi gereken hususlar varsa Genel Kurula teklifte bulunmak, 

25) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni ile yurt içinde şube, irtibat bürosu ve temsilcilik açılmasına karar vermek,

26) Gerektiğinde Vakfın idari işlerinde görev alacak genel müdür, müdür, muhasebeci ve diğer görevlilerin atamalarını yapmak ve Vakfın personel kadrosunu tespit etmek. Gerektiğinde istihdamlarında lüzum ve zaruret hasıl olacak kişilerin sözleşmeli olarak çalışmalarına karar vermek, ücretlerini saptamak, 
27) Vakıf idari bürosunun ihtiyaçlarını göz önüne alarak, yetkililere görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmek suretiyle imza yetkisi vermek, 
28) Vakfın her yıl aktüeryal hesabını yaptırmak ve sonuçlarını ilk Genel Kurul toplantısına sunmak, 
29) Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki siciline tescil ettirmek, 
30) İlgili mevzuat ve işbu resmi senette belirtilen diğer görevleri yapmak. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 23- Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder, Yönetim Kurulu kararlarını uygular, Vakfı yönetir, birinci derecede imza yetkisine sahip olup, Vakıf harcamalarının ita amirliği görevini yapar. 

DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU 

Madde 24- Vakıf işlemlerinin denetimi, Genel Kurula karşı sorumlu olmak üzere, Denetleme Kurulu tarafından yapılır. 

Denetleme Kurulu Vakıf üyeleri arasından iki yıl için seçilecek üç asil ve en çok üç yedek üyeden oluşur. Kurul, üyelerinden birini Başkan seçer ve kararlarını oy çoğunluğu ile alır.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 25- Denetleme Kurulu, Vakfın bir yıllık bütün işlerini izleyerek, denetlemek ve raporunu takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna vermek, ayrıca, işbu resmi senedin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu görevlerin yerine getirilmesinde aksine davranıldığı takdirde bu senet ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumludur.

Denetleme Kurulu, denetim sırasında mevzuata aykırı gördüğü işlemleri Yönetim Kuruluna bildirerek, gerekirse bu hususta Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

Denetleme Kurulu ayrıca, toplantı tarihinden en az bir ay önce Genel Kurula sunulmak üzere o döneme ait Vakfın işlemleri, mali durumu ve yatırımları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdür.

KISIM II 
VAKIFÇA SAĞLANAN YARDIMLAR VE VAKFIN KAYNAKLARI

BÖLÜM I 
VAKIFÇA SAĞLANAN YARDIMLAR

ÜYELERİNE BORÇ VERMEK 

Madde 26- Vakıf, Yönetmelik esasları dahilinde üyelerine borç para verebilir, 

ÜYELERİNE KONUTA İLİŞKİN YARDIMLARDA BULUNMAK 

Madde 27- Vakıf, üyelerine konut edindirmek amacıyla kuracakları konut kooperatiflerine veya münferiden kendilerine orta vadeli kredi tahsis edebileceği gibi, bu amacın gerçekleştirilmesi için kendisi de girişimde bulunabilir, gerektiğinde üyelerinin bu amaçla kuracağı kooperatiflere katılabilir veya kredi verebilir. 

Bu maddenin uygulanma esasları bir yönetmelikle tespit edilir. 

SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI 

Madde 28- Vakıf, üyelerine veya hak sahiplerine aşağıda yazılı sosyal güvenlik yardımlarını yapabilir: 

1) İşkazası ve meslek hastalıklarında; 
a) Üyelerine sürekli işgöremezlik geliri ödemek, 
b) Hak sahiplerine gelir bağlamak, 

2) Hastalık ve analık hallerinde üyelerine sağlık yardımı sağlamak, 

3) Malullük halinde üyelerine; 
a) Tazminat ödemek, 
b) Malullük aylığı bağlamak, 

4) Emeklilik halinde üyelerine; 
a) Emeklilik aylığı bağlamak, 
b) Toptan ödeme yapmak,

5) Ölüm halinde hak sahiplerine; 
a) Ölüm aylığı bağlamak, 
b) Toptan ödeme yapmak, 

6) Emeklilik ikramiyesi vermek. 

Yukarıda belirtilen yardımların şartları, yönetmeliklerle tespit edilir ve bu yardımları karşılamak üzere fon/fonlar teşekkül ettirilir. Bir fondan başka bir fona aktarma yapılmaz. 

ÖLÜM, HASTALIK YARDIMLARI VE BAŞKA YARDIMLAR 

Madde 29- Vakıf, üyelerinin ölümleri halinde, sağlıklarında menfaatkar olarak belirttikleri kimselere, belirtmedikleri takdirde kanuni mirasçılarına ödenmek üzere 28 inci maddede öngörülenlerden ayrı olarak para yardımı yapabilir. 

Vakıf, yurtdışında sürekli görev veya her türlü geçici görev nedeniyle bulunan üyelerinden; bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa bile) yurtdışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast sonucu ölen, sakat kalan ya da yaralananlara ilgili Kanunlar hükümleri uyarınca ödenecek tazminata ilave olarak, para yardımında bulunabilir. 

Hastalık veya başka hallerde de üyelere, Vakıfça 28 inci maddede öngörülenler dışında ayni veya nakdi yardımda bulunulabilir. 

Bu maddede öngörülen yardımlar düzenlenecek Yönetmelik esasları dahilinde doğrudan doğruya Vakıf tarafından yapılabileceği gibi grup sigortaları akdedilmek suretiyle de gerçekleştirilebilir. Grup sigortası yapıldığı takdirde, sigorta kapsamına giren konuda ayrıca Vakıfça yardım yapılmaz.

BÖLÜM II

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ 

Madde 30- Vakfın kaynak ve gelirleri şunlardır: 
 
a) Aylık ödenti: Vakıf üyelerinden aylık ödenti alınır. Aylık ödentiler her aybaşında ödenir. Emekli üyeler ödentilerini üç aylık ve peşin olarak ödeyebilirler. Aylık ödenti miktarı her yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışında bulunan üyeler için ayrı ayrı ödenti miktarları tespit edebilir. 
b) Fon ödentileri: Vakıfça Vakıf Senedi hükümlerine göre uygulamaya konulacak sosyal güvenlik yardımları ve diğer yardımlara hak kazanmak üzere alınan ödentileri kapsar. Fon ödentileri sabit veya oransal miktarları oluşturur. Fon ödentileri aktüeryal rapor sonuçlarına göre Yönetim Kurulunca tespit edilir. 
c) Üyelerin borçlanmaları karşılığında elde edilecek gelirler. 

d) Gerçek ve Kamu Kurum ve Kuruluşları dışındaki tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler. 
e) Vakıf fonlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler.

 

KISIM III

SON HÜKÜMLER

GİZLİLİK

Madde 31- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Vakıf personeli ve Genel Kurul temsilcileri görevlerini yaparken üye ve ailelerinin veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri gizlilikle saklamak zorundadırlar. 

ÜYELERİN MEDENİ HALLERİNİN VE AİLE DURUMLARININ VAKFA BİLDİRİLMESİ 

Madde 32- Vakıf üyeleri medeni ve aile durumları ile ilgili olarak Vakıfça istenilen bilgileri en geç bir ay içinde cevaplandırmak ve bu durumlarında sonradan meydana gelecek değişiklikleri de yine bir ay içinde sorulmadan bildirmek zorundadırlar. 

Evlenme, doğum, ölüm gibi üyenin veya ailesinin medeni durumlarını ilgilendiren ve sicil kayıtlarının değişmesini gerektiren her türlü haller ile Vakıf Senedi'nde yazılı diğer hususların da bir ay içinde Vakfa bildirilmesi, ilgililer için mecburidir. 

Ölen üye adına, bu tür görevler, Vakıfça sağlanan yardımlara hak kazanan hak sahipleri veya mirasçıları tarafından yerine getirilir. 

Yalan veya bilerek yanlış beyanda bulunanlar bu beyanlarından doğan mali zarar veya ziyandan sorumludurlar. 

YAŞ 

Madde 33- Bu Vakıf Senedi'nde yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, üyenin veya hak sahibi çocuklarının yaşı, Vakfa tabi olarak ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, üyenin bu Vakfa tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütüğünde ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. Bu tarihlerden sonra yapılmış olan tashihler dikkate alınmaz. 

Nüfus kayıtlarında doğum, ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz'da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar, o ayın birinci gününde doğmuş sayılırlar. 

ZAMANAŞIMI VE HAKKIN DÜŞMESİ 

Madde 34- Vakıf Senedi'nde belirtilen haklara ilişkin olarak usulüne göre ilgililere yapılan tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içinde üyeler, hak sahibi veya mirasçılarca bu haklardan yararlanılmadığı takdirde sözkonusu haklar düşer ve ödenecek meblağlar Vakfa kalır. 

VAKFIN MALLARI VE ÜYELER İLE İLGİSİ 

Madde 35- Vakfın, üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden doğacak her türlü sorumlulukları Vakfın tüzel kişiliğine ait olduğundan, Vakıf üyeleri, Vakfın mallarının nemalandırılmaları amacı ile yapılan işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildirler. 

Bundan başka Vakıf üyelerinin Vakfın malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları yoktur. Bunların hakları ancak Vakıf Senedi hükümlerine göre tespit edilecek emeklilik, malullük ve ölüm aylıkları ile sürekli işgöremezlik geliri, toptan ödeme ve ikramiyelerle sınırlandırılmıştır. Bu bakımdan üyenin şahsi borçlarından dolayı Vakfa karşı kovuşturmada bulunulamayacağı gibi, Vakıf mallarına da başvurulamaz. 

VAKFIN HESAP DEVRESİ 

Madde 36- Vakfın hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. 

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ 

Madde 37- Vakfın feshi kararı Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının yazılı teklifi ve Genel Kurul sayısının üçte ikisinin bu yönde karar vermesi ile gerçekleştirilir. Genel Kurulca Vakfın feshi hakkında karar alınması halinde Vakfın tasfiyesi aynı Genel Kurulda alınacak kararlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılır.


Madde 38- Vakıf Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine tabidir. 

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

Madde 39- Vakıf Senedi'nde yapılacak değişiklikler Genel Kurul Kararı ile yapılır. Bu değişiklikler ilgili mahkeme kararı ile alınacak ilam sonucu yürürlüğe girer.

KISIM IV

GEÇİCİ HÜKÜMLER

KURUCULAR KURULU 

Geçici Madde l- Aşağıda adı, soyadı ve memuriyet ünvanı belirtilen kişiler Vakfın Kurucu Üyeleridir: 

ONUR BAŞARAN ÖYMEN 
Büyükelçi, Müsteşar 

ALTAN GÜVEN 
Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı 

Prof. Dr. HÜSEYİN PAZARCI 
1. Hukuk Müşaviri 

AHMET ERTAY 
Elçi, Daire Başkanı 

ÖNDER ALAYBEYİ 
Elçi, Daire Başkanı 

SELİM KARAOSMANOĞLU 
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı 

TAHSİN BURCUOĞLU 
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı 

HALİT BOZKURT ARAN 
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı 

HALİL AKINCI 
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı 

ENDER ARAT 
Elçi, Genel Müdür Yardımcısı 

MURAT BİLHAN 
Bakanlık Müşaviri

AHMET DEMİRBAĞ 
Daire Başkanı 

ÖMER KAYA TÜRKMEN 
Şube Müdürü 

KERİM URAS 
Başkatip 

ESRA DEMİR 
II. Katip 

OSMAN YILMAZ 
Uzman 

OSMAN ACAR 
Uzman 

BETÜLÖZ 
İdari Memur 

SAİM AYDOĞAN 
Bilgisayar İşletmeni 

ŞENOL ÇELİK 
Bilgisayar İşletmeni

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Geçici Madde 2- Bu Vakıf Senedi'nde yer alan ve Genel Kurula ait görev ve yetkiler Vakfın ilk Genel Kurul toplantısına kadar Kurucular Kurulu tarafından kullanılır. Kurucular Kurulunun bu dönem içinde aldığı kararlar yapılacak ilk Genel Kurul'da görüşülerek, oylanır. Vakfın Mahkeme Siciline tescil tarihinden itibaren en geç l yıl içinde ilk Genel Kurul toplantısı yapılır. 

Kurucular Kurulu, Vakfın Mahkeme Siciline tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde toplanarak, ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere kendi arasından Geçici Yönetim Kurulu ile Geçici Denetleme Kurulunu seçerek, görevlendirir. 

Geçici Yönetim Kurulu ve Geçici Denetleme Kurulunun görevleri yapılacak ilk Genel Kurula kadar devam eder ve anılan Kurullar bu Vakıf Senedi'nde yer alan hükümlere göre görevlerini yerine getirirler. 

Geçici Madde 3- İşbu Vakfın tescili için, Mahkemeye müracaatla tescil talebinde bulunmak. Mahkemece dinlenmek istenildiğinde gerekli açıklamaları yapmak, Mahkeme ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde yapılacak işlemlerin tamamını tek başına yapabilmek ve gerektiğinde bu hususlarda bir vekil tayin edebilmek üzere, kuruculardan MURAT BİLHAN VE OSMAN YILMAZ her biri münferiden hareket edebilmek kaydıyla yetkili kılınmışlardır.